Лимена трафостаница претставува самостојна постројка и комплетно завршен производ во фабрички услови. Стандардното решение кое го нудиме за овој тип на производ се состои од:
  • 10(20)kV, разводна постројка во две изведби:
    • Метално оклопена воздушно изолирана постројка, тип SBI10 и SBI20
    • Компактни постројки Ring Main Unit, изолирани со гас SF6
  • 0.4kV LV разводна постројка, панелна изведба
  • 10(20)/0.4kV маслен трансформатор
Дистрибутивните лимени трафостаници се во соглaсност со стандард IEC EN 60298. Опслужувањето на лимените трафостаници е секогаш од надвoрешна страна.