Трафостаницата е дел од системот за производство, пренос и дистрибуција на ел.енергија. Истата е наменета за снабдување на домаќинства, и индустриски потрошувачи од 20kV кабелска мрежа.
Раде Кончар ТЕП нуди комплетни решенија и изведба на трафостаници според стандарди на ЕВН Македонија за потребите на корисниците.