Уредите за автоматска корекција на факторот на моќност се употребуваат за подобрување на факторот на сила во индустријата и дистрибуцијата на електрична енергија. Предноста на овие постројки е што компензацијата на реактивата енергија на сите потрошувачи се врши на едно место.
Изработени се во вид на слободностоечки ормари опремени со PF-контролер со 6 или 12 степени.
На ваше барање изработуваме и уреди со други вредности, различни од типизираните изведби.