Ормарите за полу-индиректно мерење се користат во нисконапонските мрежи за дистрибуција на електрична енергија за разни потрошувачи, како станбени, така и индустриски објекти.
Истите се користат за мерење на потрошената електрична енергија од ниската страна на електричната мрежа, односно од страна на нискиот напон (400V~).
Овие ормари се наменети за надворешна монтажа на фундамент, ѕид или на столб.
Ормар за полу-индиректно мерење се состои од два дела:

  • дел за шински развод
  • дел за електрични броила

Ормарите можат да бидат изработени од метал и полиестер зајакнат со стаклени влакна.

Сите ормари за полу-индиректно мерење се изработуваат по стандардот EN 61439 и EN 60529.