Ормарите за сумарно мерење се користат во нисконапонските мрежи за дистрибуција на електрична енергија за разни потрошувачи, како станбени, така и индустриски објекти.
Истите се користат за мерење на потрошената електрична енергија од ниската страна на електричната мрежа, односно од страна на нискиот напон (400V~).
Овие ормари се наменети за надворешна монтажа на ѕид и ги има само два типа (еден од метал, еден од полиестер зајакнат со стаклени влакна).
Ормар за сумарно мерење се состои од еден дел – делот за електрични борила
Сите мерно разводни ормари се изработуваат по стандардот EN 61439 и EN 60529.