Нисконапонските разводени ормари за СТС се користат во дистрибутивните мрежи за столбни трафостаници со снага 400kVА и напон 20/0.4kV. Нивната примена е за надворешна монтажа на фундамент и столб. Ормарите можат да бидат изработени од метал и полиестер зајакнат со стаклени влакна.
Во зависност од моќноста на трансформаторот постојат 3 типа на ормари:

  • Ормари за трансформатор до 160kVА
  • Ормари за трансформатор до 250kVА
  • Ормари за трансформатор до 400kVА