Приклучните кутии се користат во нисконапонските мрежи, за монтажа на ѕид или во ѕид.
Опремени се со подножја за ножести осигурувачи, а за приклучување на надворешните кабли се користи V - приклучна техника.