Мерно разводните ормари за директно мерење на електрична енергија за надворешна монтажа се употребуваат во нисконапонските мрежи за дистрибуција на електрична енергија за разни потрошувачи. Овој вид на разводни ормари се наменети за монтажа на фундамент, столб и на/во ѕид.
Mерно разводниот ормар за надворешна монтажа има една врата со отвор за контрола на електричните броила и отвор за контрола на автоматските осигурувачи.
Ормарите можат да бидат изработени од метал и полиестер зајакнат со стаклени влакна.
Сите мерно разводни ормари се изработуваат по стандардот EN 61439 и EN 60529.