Кабелските разводни ормари се употребуваат во нисконапонски мрежи, претежно на отворен простор, како слободностоечки, поставени на фундамент.
Кабелски разводните ормари се користат за развод на електричната енергија во индустриски, преносни и дистрибутивни постројки. Самата конструкција на ормарот овозмoжува брза и едноставна монтажа или замена на оштетени делови.
Од производната програма може да се понудат кабелски разводни ормари изработени од метал и полестер зајакнат со стаклени влакна.
Кабелски разводни ормари се изработуваат по стандардот EN 60439.