Прекинувачот на моќност претставува автономен уред кој го детектира грешки и прекини во долги наземни водови, и извршува повторно автоматско вклучување/исклучување. Доколку прекинот е траен тогаш прекинувачот го изолира делот во кој е настанат дефектот.
Прекинувачот на моќност може да биде монтиран на столб или монтиран на трафостаница и може да работи самостојно, без потреба од дополнително помошно снабдување или може да се интегрира во најнапредните шеми за автоматизација на дистрибуцијата.