Мерно разводните ормари за улично осветлување се наменети за надворешна монтажа, поставени на фундамент.
Видови на ормари за улично освтелување:

 1. ТИП А – составен од:

  дел за електрични борила (мерeње на електрична енергија)
  разводен дел (6 еднополни 32А изводи)

 2. ТИП B1 – составен од:

  дел за електрични борила (мерeње на електрична енергија)
  разводен дел (4 трополни 32А изводи)

 3. ТИП B2 – составен од:

  разводен дел (6 трополни 32А изводи)

 4. ТИП C1 – составен од:

  дел за електрични борила (мерeње на електрична енергија)
  разводен дел (6 двополни 32А изводи)

 5. ТИП C2 – составен од:

  разводен дел (9 двополни 32А изводи)

Каратеристично за типовите С1 и С2 е дека имаат вклучено тајмер со што се овозможува половичен режим на работа, односно главна цел е заштеда на електрилна енергија во ноќните часови.
Ормарите можат да бидат изработени од метал и полиестер зајакнат со стаклени влакна.
Сите мерно разводни ормари се изработуваат по стандардот EN 61439 и EN 60529.