Дистрибутивните трансформатори служат за обезбедување на потребната снага за потрошувачите и претставуваат последен чекор на трансформацијата на електричната енергија од трансформаторска постројка до крајниот корисник.
Примената и намената на трансформаторите е мошне широка, а во зависност од тоа ги нудиме трансформаторите со следните карактеристки:

 • Маслени трансформатори со конзерватор или хермтички затворени
 • Стандард: IEC 60076 и Ecodesign регулатива EU директива 548/2014
 • Моќност: 50 kVA-1600 kVA
 • Регулација: ± 2x2,5 %
 • Степен на изолација: 1,1; 7,2; 12; 24 kV
 • Фреквенција: 50/60 Hz
 • Cu/Cu или Al/Al намотки
 • Систем на ладење: ONAN
 • Загарантирана употреба на изолациони течности без ПХБ согласно со стандард EN 60296
 • Амбиентална температура: ≤ 40ºC, надморска висина ≤ 1000m
 • Класа на изолација: A
 • Заштита од корозија: стандард RAL 7031 или RAL 7033
 • Тестирани во акредитирана лабораторија според стандард EN 17025

Трансформатори

Напон (kV)

Загуби според стандард:

24 kV

21/10.5/0.42
20/10/0.4(0.42)
20/0.4(0.42)

IEC 60076 and
Ecodesign regulation EU no. 548/2014

12 kV

10/0.42(0.4)

IEC 60076

7.2 kV

6/0.4(0.42)

IEC 60076

1.1 kV

0.4/0.4

IEC 60076